Zwrot VAT z UE | Odzyskiwanie podatku VAT z zagranicy | vat-ref.pl

Każdy polski przedsiębiorca, który jest czynnym płatnikiem podatku VAT w kraju, a zarazem siedziba wykonywanej przez niego działalności zlokalizowana jest w Polsce, ma prawo do ubiegania się o zwrot zapłaconego przy zakupie towarów lub usług w krajach Unii Europejskiej podatku VAT. Zwrot VAT z UE może jednak mieć miejsce tylko wtedy, gdy dany podmiot nie posiada na terenie kraju członkowskiego, w którym płacił podatek od wartości dodanej, stałego miejsca zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności lub zwykłego miejsca pobytu. Zwrot może dotyczyć praktycznie każdego wydatku związanego z prowadzoną działalnością przedsiębiorcy, np. zakupu paliwa, opłat drogowych, zakwaterowania, opłat za wstęp na targi. Zasada neutralności VAT i reguła unikania podwójnego opodatkowania gwarantują osobom obciążonym podatkiem w cenie nabywanych towarów i usług, zwrot VAT z UE, w identycznym pod względem zasady zakresie, w jakim mogą odzyskiwać podatek osoby z danego państwa członkowskiego.

WARUNKI ZWROTU PODATKU VAT

Na podstawie dyrektywy 2008/9/WE dnia 12 lutego 2008 r., szczegółowo określającej warunki, jakie należy spełnić w celu ubiegania się o zwrot podatku VAT z Unii Europejskiej, procedura zwrotu dostępna jest dla przedsiębiorców, którzy:

 • są zarejestrowanym czynnym płatnikiem podatku VAT w Polsce,
 • siedziba firmy znajduje się na terenie Polski.

Podstawowym założeniem dyrektywy jest przeprowadzenie całej procedury zwrotu podatku, tzw. Value-Added Tax Refund, przez Internet, czyli poprzez wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Skarbowego e-Deklaracji VAT-REF. Deklarację można pobrać ze strony Ministerstwa Finansów. Złożony drogą elektroniczną wniosek o zwrot VAT z UE skierowany jest do administracji podatkowej kraju członkowskiego, w którym dokonywany był zakup towarów i usług, za pośrednictwem naczelnika krajowego urzędu skarbowego, w którym rozlicza się podatnik. Co bardzo ważne, wniosek o zwrot podatku VAT zapłaconego w krajach Unii Europejskiej można składać do 30 września roku następującego po roku, którego wniosek dotyczy. W związku z tym, że procedowanie wniosku o zwrot podatku VAT może trwać nawet do 8 miesięcy, należy złożyć e-Deklarację jak najszybciej. Niedotrzymanie bowiem wspomnianego wyżej terminu skutkuje w bezwzględnej utracie prawa do zwrotu zapłaconego podatku VAT. Pamiętać należy również o dwóch niezmiernie istotnych elementach wnioskowanego zwrotu:

 • minimalna kwota wnioskowanego zwrotu podatku VAT musi wynieść co najmniej 50 euro/rok, lub 400 euro/3 miesiące,
 • kwotę wnioskowanego zwrotu należy wyrazić w walucie kraju zwrotu.

Wstępna weryfikacja wniosków o zwrot VAT z UE odbywa się już w polskich organach podatkowych. Sprawdzają one czy podmiot rzeczywiście ma uprawnienia do odzyskania zapłaconego na terenie kraju członkowskiego podatku i czy był podatnikiem VAT. Jeżeli uprawnienia zostaną potwierdzone, wniosek drogą elektroniczną trafia do administracji podatkowej odpowiedniego kraju UE. Polski urząd skarbowy ma na przesłanie wniosku o zwrot VAT z UE 15 dni kalendarzowych. Kraj członkowski, w którym ubiegamy się o zwrot ma na wydanie decyzji 4 miesiące, a jeśli dojdzie do konieczności uzupełnienia niezbędnych informacji, proces ten ulegnie wydłużeniu do 6-8 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W przypadku decyzji negatywnej, istnieje możliwość odwołania się, co jeszcze dodatkowo wydłuża czas zwrotu podatku. Jest to długa i żmudna procedura.

SKORZYSTAJ Z POMOCY PROFESJONALISTÓW – SZYBKO I BEZ PRZESZKÓD OTRZYMASZ ZWROT VAT Z UE

Skomplikowany proces ubiegania się o zwrot zapłaconego w krajach Unii Europejskiej podatku VAT powoduje, że warto skorzystać z profesjonalnych usług doświadczonych specjalistów, którzy pomogą odzyskać zapłacone w formie podatku VAT w krajach UE pieniądze. Szczycimy się wysoką skutecznością w egzekwowaniu zwrotów podatku VAT. Z naszych usług skorzystało już ponad 150 firm, a Twoja może być kolejną. Oferujemy dwie drogi procedowania ubiegania się o zwrot: standardową i zdecydowanie bardziej efektywną – przyspieszoną, w której należne twojej firmie środki otrzymasz już w ciągu 7 dni od złożenia wniosku! Aby skorzystać z naszych usług i uzyskać zwrot VAT z UE w ekspresowym tempie, wypełnij dostępny na naszej stronie formularz. W odpowiedzi skontaktujemy się z Tobą, upewnimy, w którym trybie chcesz otrzymać zwrot podatku, a po dostarczeniu nam niezbędnych dokumentów, złożymy w Twoim imieniu wniosek o zwrot VAT z UE, którym już wkrótce będzie można się cieszyć. Gwarantujemy efektywną współpracę. Cieszymy się zaufaniem naszych Klientów. Dołącz do nich, postaw na nasze doświadczenie. Zaufaj specjalistom i odzyskaj należne Ci pieniądze. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

ZWROT VAT Z UE – SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PODMIOTOWE

Zgodnie z prawodawstwem unijnym, uprawnieni do zwrotu są podatnicy, którzy nie mają siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mający siedzibę w innym państwie na terytorium Unii Europejskiej. Podatnikiem jest w takim ujęciu każda osoba, prowadząca samodzielnie jakąkolwiek działalność gospodarczą – bez względu na cel tej działalności czy też jej rezultaty. Pojęcie działalności nie jest zatem uzależnione od warunku uzyskania zysku. Na mocy przepisów unijnych zwrot VAT z UE nie przysługuje osobom, które okazjonalnie dokonują dostawy nowego środka transportu do miejsca przeznaczenia, znajdującego się na terytorium Unii Europejskiej. Podatnicy, którzy mogą domagać się zwrotu podatku od wartości dodanej, muszą nadto spełnić określone warunki szczegółowe:

 • w razie nieposiadania siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej nie mieli oni stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu w państwie zwrotu. Przez miejsce zwykłego pobytu rozumie się miejsce, w którym dana osoba zazwyczaj przebywa i w którym znajduje się jej główne centrum egzystencji.
 • Byli oni podatnikami w rozumieniu przepisów ustawy od podatku od towarów i usług. Regulacja ustawowa stanowi w tym przypadku powtórzenie przepisów unijnych. Podatnikiem jest zatem podmiot prowadzący działalność bez względu na jej cel lub rezultat.
 • Nie byli zwolnieni od podatku na mocy art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Ustawa przewiduje nadto szereg wyjątków w postaci transakcji, których nie wlicza się do wartości rzeczonej sprzedaży.
 • Nie prowadzili wyłącznie działalności zwolnionej od podatku. W szczególności nie dokonywali wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatków na mocy ustawy o podatku od towarów i usług. W takim przypadku zwrot VAT z UE nie przysługuje.

WYBÓR PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO I OKRESY ZWROTU

We wniosku o zwrot VAT z UE należy wskazać państwo członkowskie, w którym został naliczony podatek względem osoby ubiegającej się o zwrot. Chodzi w tym przypadku o VAT naliczony w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika lub w odniesieniu do importu towarów do tego państwa członkowskiego.

Okres zwrotu został szczegółowo określony w przepisach prawa i nie może być on dłuższy niż rok kalendarzowy ani krótszy niż trzy miesiące kalendarzowe. Wnioski o zwrot VAT z UE mogą odnosić się do okresu krótszego niż trzy miesiące tylko wtedy, gdy okres ten dotyczy pozostałej części roku kalendarzowego, czyli listopada i grudnia. Co ważne, poszczególne państwa członkowskie UE mogą odmiennie precyzować okresy zwrotu.

ZWROT VAT Z UE – POTRZEBNE INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZWROTU

Przesłane dokumenty staną się podstawą do sporządzenia wniosku o zwrot VAT z UE. Niektóre z państw członkowskich nie przewidują możliwości korekty złożonych wniosków. Z tego względu bardzo ważne jest, by dostarczyć nam wszystkie wymagane dokumenty. Wynikać z nich musi rodzaj prowadzonej działalności, który uwzględnia się następnie we wniosku w postaci kodu działalności. W przypadku niektórych państw członkowskich możliwe jest również podanie opisu prowadzonej działalności. Co więcej, we wniosku należy zawrzeć informacje dotyczące rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot VAT z UE – w tym nazwę właściciela rachunku oraz rodzaj właściciela.

Jako pełnomocnicy potrzebujemy ponadto szczegółowych informacji dotyczących po pierwsze importowanych towarów, po drugie nabytych towarów lub usług. We wniosku towary klasyfikuje się według specjalnych kodów. Wśród wymienionych towarów znajdują się m.in.: paliwo, wynajem środków transportu, wydatki związane ze środkami transportu, opłaty drogowe i inne opłaty dla użytkowników dróg, zakwaterowanie, koszty podróży (w tym opłaty za taksówki i środki transportu publicznego), żywność, napoje, usługi restauracyjne, a także wydatki na artykuły luksusowe, rozrywkowe i wydatki reprezentacyjne. Niekiedy w przypadku poszczególnych towarów należy podać bardziej szczegółowe informacje w ramach pod-kodów. Dzięki uzyskanym dokumentom będziemy w stanie właściwie określić rodzaje towarów i usług, a Państwo bez kłopotów otrzymają zwrot VAT z UE. Komplet dokumentów ma szczególne znaczenie wówczas, gdy towary lub usługi były jedynie częściowo wykorzystywane do prowadzenia działalności, stanowiącej podstawę do otrzymania zwrotu. W takim przypadku należy szczegółowo określić proporcję lub udział procentowych czynności, za które możliwy jest zwrot VAT z UE.

ZWROT VAT Z UE – PREFERENCJE POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW

Należy pamiętać, że poszczególne państwa członkowskie UE mogą ustalać szczegółowe zasady zwrotu podatku od towarów i usług zwane preferencjami. Preferencje dotyczą w szczególności okresów zwrotów, opisów prowadzonej działalności, wymagalności pod-kodów, kodów języka opisu w przypadku wyboru innego rodzaju towarów czy wymaganych kopii dokumentów. W zależności zatem od państwa członkowskiego, w którym domagamy się zwrotu podatku, musimy liczyć się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań szczególnych oraz dostarczenia różnych dodatkowych dokumentów. Wszystko po to, by przedsiębrane przez nas działania mogły być w pełni skuteczne, a zwrot VAT z UE następował możliwie jak najszybciej. Szczegółowe informacje dotyczące preferencji państw członkowskich UE znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – www.mf.gov.pl – w zakładce Administracja Podatkowa.

ZWROT PODATKU VAT Z NORWEGII – PODSTAWOWE INFORMACJE

W naszej firmie zajmujemy się także zwrotem podatku od towarów i usług zapłaconego na terenie Norwegii. Przepisy ustawodawstwa norweskiego regulują kwestię zwrotu podatku w sposób swoisty, pod pewnymi względami różny od regulacji unijnej.

Podmiotami uprawnionymi do zwrotu podatku są po pierwsze przedsiębiorcy zarejestrowani w Norwegii w specjalnym Rejestrze Podatników VAT. Rejestracji podlega przedsiębiorca prowadzący w Norwegii sprzedaż towarów i usług, którego obroty przekroczą w ciągu 12 miesięcy kwotę 50 000 koron norweskich. Zarejestrowany przedsiębiorca jest uprawniony do zwrotu na takich samych zasadach, jak norweskie podmioty gospodarcze. Po drugie podmiotami uprawnionymi do zwrotu są przedsiębiorcy niezarejestrowani po spełnieniu następujących warunków dodatkowych:

 • przedsiębiorca nie podlega rejestracji w Rejestrze Podatników VAT;
 • zakupu dokonano z przeznaczeniem do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej;
 • działalność prowadzona przez przedsiębiorcę na terenie Rzeczypospolitej podlegałaby rejestracji w Rejestrze Podatników VAT, jeżeli byłaby prowadzona w Norwegii;
 • podatek naliczony w przypadku opisanym w punkcie wyżej podlegałby odliczeniu.

W przypadku zwrotu podatku od towarów i usług z Norwegii naszym zadaniem będzie wypełnienie na podstawie przesłanych nam dokumentów specjalnego wniosku. Stanie się podstawą do wypłaty Państwu określonej kwoty zwrotu. Co więcej, zgodnie z prawem norweskim o zwrot podatku VAT mogą ubiegać się również osoby przebywające na terytorium Norwegii w celach turystycznych. By móc w takim przypadku domagać się zwrotu podatku, należy nabyć produkty w specjalnych sklepach objętych programem Tax Free Shopping. Wartość nabytego towaru, na który została wystawiona faktura, musi wynieść co najmniej 250 koron norweskich, ponadto towar musi zostać wywieziony z terytorium Norwegii w ciągu miesiąca od daty zakupu. Towar w nienaruszonym stanie wraz z odpowiednim formularzem sporządzonym w obecności sprzedawcy (przy zakupie) należy okazać służbom celnym w trakcie wyjazdu z Norwegii. Służby zatwierdzają wywóz. Następnie nabywca po powrocie do państwa stanowiącego jego miejsce zamieszkania przesyła do sprzedawcy formularz wraz z numerem konta, na który ma wpłynąć należność ze zwrotu.

VAT-REF – NAJWYŻSZY STANDARD DZIAŁANIA

W naszej firmie staramy się zawsze jak najlepiej zrozumieć potrzeby naszych klientów. Każdy przypadek traktujemy indywidualnie, niezależnie od stopnia jego skomplikowania. Z tego względu współpracę z klientami opieramy przede wszystkim na zasadzie obustronnego dialogu. Dialog ten polegać ma na takiej wymianie myśli, która doprowadzi do możliwie najpełniejszej realizacji założeń i celów naszych partnerów. Wierzymy bowiem, że wsłuchanie się w potrzeby klientów daje najlepsze efekty współpracy i skutkuje zadowoleniem współpracujących stron. Z drugiej strony jesteśmy gotowi w każdej chwili służyć naszym klientom radą oraz w razie potrzeby nieść im skuteczną pomocą. Nasza fachowa wiedza i posiadane doświadczenie pozwalają nam w krótkim czasie rozwiązać nawet najtrudniejsze sprawy z zakresu prawa podatkowego. Dzięki temu zwrot VAT z UE może nastąpić w możliwie najkrótszym czasie i tym samym skutkować satysfakcją klienta.

ZWROT VAT Z UE – CZEKAMY NA PAŃSTWA PYTANIA

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących naszej oferty, a także w celu uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy prosimy o kontakt. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo specjalny formularz kontaktowy, służący przesyłaniu wiadomości wraz z załącznikami. W razie potrzeby mogą Państwo także skorzystać z kontaktu telefonicznego lub stawić się osobiście w siedzibie naszej firmy. Staramy się niezwłocznie odpowiadać na każde pytanie oraz jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy. Gwarantujemy, że zwrot VAT z UE z VAT-REF to propozycja wyjątkowa, która sprosta wszelkim Państwa potrzebom oraz sprosta najwyższym Państwa wymaganiom.